Norm güneş panelleriyle 3 milyon kWh enerji üretti

İZMİR

Otomotiv ana ve yan sana­yi başta olmak üzere ye­dek parça, beyaz eşya, elektro­nik, teknoloji, mobilya, inşaat ve makine sektörlerinde faali­yet gösteren Norm Holding’in Başkanı Fatih Uysal, iklim deği­şikliğini hafifletmek ve bu deği­şikliğin kontrol altına alınma­sının 21. yüzyılın ana zorlukla­rı arasında yer aldığının altını çizdi. Uysal, “Küresel ısınmayı sınırlandırmada başarılı ola­bilmek için, dünya hiç vakit kaybetmeden enerjiyi verim­li kullanmalı ve aynı zamanda hareket, ısınma ve soğutma sü­reçlerini temiz enerji kaynak­ları kullanarak yürütmelidir” dedi.

Norm Holding olarak tüm faaliyetlerini çevresel etkileri­ni azaltmak için iklim krizi ile mücadele kapsamında gerçek­leştirdiklerini ifade eden Uysal, “Bu kapsamda enerji verimlili­ğini artırmaya ve yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin bir şe­kilde kullanmaya odaklanıyo­ruz.

Norm Holding sürdürüle­bilirlik çalışmaları kapsamın­da doğal kaynakların minimum seviyede kullanımını hedefle­yerek, holding hedeflerimizi belirledik ve 2021 Sürdürüle­bilirlik Raporumuz ile paydaş­larımıza duyurduk” dedi.

Yenilenebilir kaynaklardan enerji satın alımı için planla­malar yaptıklarını, rüzgâr ve güneş gibi kaynaklardan enerji üretimini artırmak ve yaygın­laştırmak için çalışmalar ger­çekleştirdiklerinin altını çizen Uysal, İzmir ve Salihli’de bulu­nan güneş panelleri ile 3 mil­yon Kwh yenilenebilir ener­ji ürettiklerini vurguladı.

21’i yurtiçi,4’ü yurtdışı olmak üze­re toplam 25 yerleşkede ve 13 şirkette karbon ayak izi ölçüm­lerini 2021 yılı için tamamla­dıklarını, holding ve bağlı şir­ketler için belirledikleri iklim hedefleri ile 2030 yılında 2021 yılına göre yüzde 50 emisyon azaltımı, 2050 yılında net sı­fır emisyona ulaşmak için ça­lışmalarını sürdürdüklerini belirten Uysal, “ İklim krizi ile mücadele kapsamında 2022 yı­lı içerisinde bilim temelli he­deflerimizi belirleme çalışma­larımızı, hesaplama süreçleri­mizle eşzamanlı olarak devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir